Projekty a verejné obstarávania

Informácia o realizácii projektu – KOLOMAŽ – podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

Spoločnosť KOLOMAŽ, s. r. o. má schválený projekt s názvom „KOLOMAŽ – podporné činnosti súvisiace so scénickým umením“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 29.01.2020 a schválená výška príspevku je 166 808,71 EUR.

Začatie realizácie projektu: 9.2020 – ukončenie realizácie projektu: 8.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:
– Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
– Aktivita 2: Podpora marketingových aktivít


Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Vyhlásenie verejného obstarávania: KOLOMAŽ – podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
Zvuková technika, scénické osvetlenie a streamovacia technika:

Vyhlásenie verejného obstarávania: KOLOMAŽ – podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
Scénická mechanika:


Aktivita 2: Podpora marketingových aktivít

Objednávka č. 2020/0101
Objednávka č. 2020/0102
Zmluva marketing č. 2020/0101
Dodatok č.1 k zmluve č. 2020/0101
Dodatok č.2 k zmluve č. 2020/0101
Dodatok č.3 k zmluve č. 2020/0101